رانش شدید برف و مسدود شدن جاده ها در «موس» تکیه را مشاهده می نمایید.

برف