دیوار چین در آستانه بهار با بارش برف سفید پوش شد.

3076446

3076440