مرکز آتشفشانی اندونزی   اعلام کرد که کوه آتشفشانی سینابنگ در این کشور روز سه شنبه در اولین فوران خود از اوت گذشته خاکسترهای گداخته را تا فاصله 5 کیلومتر پرتاب کرده و ابری از خاکستر منطقه را فرا گرفته است.

فعالیتهای کوه آتشفشانی سینابانگ از سال گذشته بسیار افزایش یافته است و در شمال استان سوماترا هشدار سطح دوم خطرناکترین سطح فوران صادر شده است. 

مرکز جغرافیایی و آتشفشانی اندونزی گفته، هیچ تلفاتی گزارش نشده است اما از مردم خواسته شده است که تا 3 کیلومتر از دامنه کوه فاصله بگیرند. 

اندونزی در امتداد «حلقه آتش اقیانوس آرام» است و به خاطر قرار گرفتن در محل تلاقی پوسته‌های زمین یکی از کشورهای مستعد زمین لرزه است.