واکسیناسیون کرونا با واکسن آسترازنکا تولیدی هند در شهر دهلی نو را مشاهده می نمایید.

واکسن کرونا