باباشو آورده بود دکتر، از خستگی خوابش برده بود که دوباره پدر تکیه‌گاهش شد....

پدر