کوه آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا فوران کرد.

آتشفشان اتنا