وضعیت خودروهای پارک شده کنار خیابان در شیکاگو در سرمای شدید این شهر را ببینید.

شیکاگو