امیر نوری این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

امیر نوری