در حاشیه سفر محمد باقر قالیباف به روسیه ، پرچم ایران بر سر در دومای روسیه نصب شد.

دومای روسیه