در حاشیه جلسه هیات دولت تصویری از کار سخت خبرنگار را خواهید دید.

خبرنگار