در حاشیه الحاق ناوبندر مکران به نیروی دریایی ارتش تصویری دیدنی از ناوبندرمکران را در ادامه خواهید دید.

ناوبندر مکران