زرافه ها برای تامین مواد معدنی بدنشان، استخوان حیوانات مرده را می جوند.

زرافه