تصویری از محل نگهداری واکسن کرونا ی ایرانی که امروز به داوطلبان تزریق شد.