صف کشیدن برای پر کردن دستگاه های اکسیژن ساز در مکزیک را در ادامه خواهید دید.

مکزیک