تصویری از نحوه ماسک پوشیدن متفاوت یک نوزاد در روزهای کرونایی را مشاهده می کنید.

ماسک