حرم امامین عسکریین(ع) در شهر سامراء به صورت روزانه میزان هزاران تن از زائران از مناطق مختلف عراق است.

3.

n00747071-r-b-004