بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه ۱۳۳ هزار نفر و بر اساس اعلام سندیکاها ۵۵۰ هزار نفر ضد خشونت و نژادپرستی پلیس در این کشور تظاهرات کردند.