نحوه جالب شکار مار گردن، که نوک تیز خود را همانند نیزه در ماهی فرو میکند و سپس آن را میخورد.

مارگردن