با فروکش کردن تب گرما از اواخر مهرماه، میهمانان خلیج فارس از راه می‌رسند و بر پهنه‌ی این دریای زیبا چشمان بیننده را مجذوب می‌کنند.

شالو همان مرغ دریایی در گویش محلی است.

4

3

2