متروی تهران با توجه به محدودیت‌های اخیر ستاد کرونا شلوغ‌ترین روزهای خود را تجربه می‌کند.

4

5