شمایل یکی از معترضین شبیه به ترامپ در لباس زندان را در ادامه می بینید.

ترامپ