مناظر زیبایی در شهرهای مختلف کشور سوریه وجود دارد که دیدن آن ها خالی از لطف نیست.