شهر تاریخی بلقیس واقع در شهرستان اسفراین خراسان شمالی است.