افزایش مجدد کرونا در کشور، پس از یک دوره کوتاه در کنترل این بیماری و آن هم در شرایطی که در برخی کشورها، روند کاهش بیماری به چشم می خورد دوباره در حال تبدیل‌شدن به معضلی حاد است.