زندگی مانند یک پتوی کوتاه است !

آن‌ را بالا می کشید پایتان بیرون‌ میزند ...

آن را پایین می کشید شانه هایتان از سرما میلرزد ...

آدمهای وسواسی ؛

مدام در حال تِست اندازه پتو هستند و

زندگی را نمی فهمند !

ولی آدمهای شاد ؛

زانوی خود را کمی خم می کنند و‌

شب راحتی را سپری می کنند .