به گزارش پارس نیوز، یک فعال فضای مجازی در توئیتر تصویری از چادر زدن شبانه مردم آمریکا برای گرفتن دونات رایگان، نوشت:

2510079