به گزارش پارس نیوز، 

یک پیج اینستاگرامی با انتشاراین خبر نوشت: