به گزارش پارس نیوز، 

یک کابر فضای مجازی در تویتیر خطاب به علی اکبر صالحی درخصوص هشدار به اروپا، نوشت: