به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در توییتر درباره توهمات و افسانه سرایی برانداز ها، نوشت: