به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشارتوییتی به فضا سازی ها پیرامون CFTپاسخ داده و نوشت: