به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در اینستاگرام با انتشار فیلمی از بارندگی اهواز نوشت:

روشی مکانیزه برای جمع آوری آب باران در اهواز

(البته هنوز علت دقیق این کار دقیقا مشخص نیست اما در فضای مجازی با عنوان جمع آوری آب باران در حال دست به دست شدن است)