به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با اشاره به استفاده برخی از بازشستگان از استثنا برای فرار از قانون منع به کارگیری بازنشستگان نوشت: