به گزارش پارس نیوز، 

یک کابر فضای مجازی در توییتر با انتشار دو تصویر فرق مدیریت انقلابی و مدیریت لیبرال را به نمایش گذاشت.