به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی طی توییتی از ظهور برده داری مدرن در انگلیس، خبر داد.