به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با اشاره به نگاه های جریانی و حزبی مسئله هفت تپه نوشت: