به گزارش پارس نیوز، 

یک صفحه اینستاگرامی با انتشار این خبر افزود دلیل این اتفاق مشغله های زیاد گلزار به خاطر برگزاری کنسرت وسفر های کاری بوده است: