به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی د رپاسخ به سخنان محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه که منتقدین را دعوت به تماشای دوباره سخنان اش کرده بود نوشت: