به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار آمار سازمان بهداشت جهانی در مورد خودکشی در ایران نوشت: