به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار تصویر زیر نوشت: