به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در فضای مجازی با انتشار تصویر نیکی مظفری دختر مجید مظفری نوشت:

مظفری