به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در مورد اعضاء FATFنوشت: