به گزارش پارس نیوز، 

امیرقلعه نویی با انتشار پستی به قوانین پارکینگ ورزشگاه نقش جهان انتقاد کردو نوشت: