به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتقاد به مواضع جدید رئیس دستگاه دیپلماسی نوشت: