به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با اشاره به اتفاقات افتاده در کالیفرنیا آمریکا نوشت: