به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار تصویری از صفحه رسمی تویوتا نوشت:

تویتا