به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در واکنش به سخنان وزیر امورخارجه در مورد وجود پولشویی 30 هزار میلیارد تومانی در  ایران نوشت: