به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در واکنش به ترند شدن هشتک محاکمه آخوندی این موضوع رو فقط در حد یک شوخی مطرح کرده و نوشت: