به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با برشماری برخی از ویژگی های احتمالی تهران پس از انتخاب آخوندی به عنوان شهردار این ویژگی ها را از جمله ویژگی های یک آرمان شهر اصلاح طلبی دانست و نوشته :

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۴۱۱۰۵_Twitter