به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با اشاره به اتفاقات اخیر در آمریکا و رفتار متفاوت هنرمندان این کشور نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۴۰۹۳۱_Twitter