به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار توییت زیر از در راه بودن زلزله برای تهران خبر داد:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۴۰۹۰۰_Twitter